fbpx
info [a] fsutbildningar.se| 070 - 622 56 15
Mycket är förstås självklart, särskilt efteråt!

bild-vad-sager-lagen

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av ett krav att fullgöra sin fortbildning inom sju år. Kursen ska alltså vara genomförd senast under år 2016.

För företag som kör internationella transporter är det viktigt att notera att tidsperioden för ”hävdvunna rättigheter” kan variera mellan olika länder. Det tillåtna tidsspannet är tre till sju år och olika länder kommer att ha olika långa giltighetstider för förare med hävdvunna rättigheter.

En förare med stadigvarande bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transportföretag ska tillämpa de svenska reglerna och har alltså 7 år på sig att fullgöra sin första fortbildning.
Detta gäller även om den föraren kör i andra medlemsländer som tillämpar andra regler för sina förare.

TYA rekommenderar dock dessa förare att skaffa sig sitt YKB inom
3 års gränsen för att slippa onödiga diskussioner.

Delkurser
 • Delkurs 1: Sparsam Körning

  Syfte/innehåll: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.
  Mål: Kursdeltagaren ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

 • Delkurs 2: Godstransporter

  Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.
  Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

 • Delkurs 3: Lagar och regler

  Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör-och
  vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.
  Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

 • Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

  Syfte/innehåll: Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.
  Mål: Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

 • Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

  Syfte/innehåll: Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.
  Mål: Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken.Kursdeltagaren ska därmed kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs.

Källa: tya.se

Kommande YKB -kurser.
  [events_list scope=”future” category=”3″]

 • #_EVENTDATES, #_EVENTLINK, #_LOCATIONLINK
 • [/events_list]